ایران هلث 97

تست اسم عکس

سیزدهمین کنگره بیهوشی - آذر 96

تست اسم عکس

جشن پایان سال 96

تست اسم عکس

چهارمین کنگره سلامت نوزادان - آبان 96

تست اسم عکس

پنجمین کنگره مراقبت های ویژه - دی 96

تست اسم عکس

ایران هلث 93

تست اسم عکس